Kvinnor som demonstrerar för arbetares rättigheter

Internationella konventioner som skyddar arbetares rättigheter

Det finns flera internationella riktlinjer som ska säkerställa att företag och stater beter sig på ett rimligt sätt mot oss enskilda människor, både i arbetslivet och utanför. Här är de viktigaste principerna, och nätverket Schyst resande arbetar för att de ska bli verklighet inom turismbranschen.

ILO:s åtta kärnkonventioner

– gäller alla arbetare i alla länder

International Labour Organization (ILO) har i uppdrag att sätta internationella regler på arbetsmarknaden för att ingen arbetare ska utnyttjas och exploateras. ILO är ett FN-organ. ILO:s åtta så kallade kärnkonventioner sätter en lägsta ribba för hur arbetsvillkor får se ut. De här reglerna gäller alla människor i alla länder, oavsett om deras regeringar har ratificerat dem eller inte. Det är dock först när en stat ratificerar konventionerna som staten förbinder sig att följa dem.

De åtta kärnkonventionerna är:

 • Förbud mot tvångs- och straffarbete (Nr 29)
 • Föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten (Nr 87)
 • Rätten att organisera sig och förhandla kollektivt (Nr 98)
 • Lika lön för lika arbete, oavsett kön (Nr 100)
 • Avskaffande av tvångsarbete (Nr 105)
 • Diskriminering vid anställning och yrkesutövning (Nr 111)
 • Minimiålder för arbete (Nr 138)
 • Mot de värsta formerna av barnarbete (Nr 182)

Målet är helt enkelt social rättvisa och goda arbetsvillkor.

FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

– talar om hur företag ska göra för att respektera mänskliga rättigheter

FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter antogs 2011. (Om du hör någon prata om "Ruggieregelverket" så är det de här principerna de menar.) Det som var revolutionerande med de här principerna var att det för första gången fanns konkreta riktlinjer för hur företag ska agera för att respektera mänskliga rättigheter, och hur deras insats ska bedömas.

FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter har tre grundvalar:

 • Stater har ett ansvar att respektera och förverkliga de mänskliga rättigheterna. De har också en skyldighet att skydda människor om en annan part, till exempel ett företag, bryter mot dessa rättigheter.
 • Företag har en särskild funktion i samhället och måste följa lagen och respektera de mänskliga rättigheterna.
 • Individer ska få sin sak prövad på ett effektivt sätt om rättigheterna och skyldigheterna inte respekteras.

Agenda 2030 – De globala målen

– för en jämställd värld utan fattigdom på en levande planet

2015 antog FN:s generalförsamling resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innehåller 17 mål och inte mindre än 169 delmål och kallas i Sverige för de globala målen.

Dessa syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

De globala målen är integrerade och odelbara, det betyder att ett mål inte kan prioriteras över det andra, utan istället är det så att om ett mål uppfylls så blir det lättare att uppnå ett annat. Till exempel så kan bättre förutsättningar för människors hälsa (mål 3) skapas genom att fler får tillgång till rent vatten och sanitet (mål 6), om folks hälsa förbättras kan fler barn ta sig till skolan och få utbildning (mål 4) och genom utbildning kan fler få jobb, vilket leder till att fattigdomen minskar (mål 1). Alla 193 medlemsländer i FN har förbundit sig att arbeta för att uppnå de tre dimensionerna av hållbar utveckling; den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga, till år 2030.

Fokus för Schyst resandes arbete är mål 12, att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster, där delmål 12 B specifikt tar upp att turismen ska bli hållbar.

uppmaning

Visa vägen till hållbara tjänsteresor

Hur tar du fram en effektiv och användbar resepolicy för hållbara tjänsteresor?

Läs mer