Naturvårdsreservatet Renesvere, Natuvårdsverket, SCB, koldioxid, växthusgaser, utsläpp, statistik

Naturvårdsverket och SCB: Stora besparingar av utsläpp 2020

Nu har SCB och Naturvårdsverket släppt de officiella siffrorna över utsläpp orsakade i Sverige under 2020 – och det är en rejäl minskning från föregående år. Pandemins restriktioner gjorde skillnad för klimatet - och visar potential för framtiden.

Den 12 maj 2021 släppte såväl SCB som Naturvårdsverket Sveriges officiella statistik över utsläpp av växthusgaser från olika sektorer och branscher 2020.

— Utsläppen från transportbranschen minskade med över 30 procent under 2020 jämfört med 2019. Till stor del beror det på minskade utsläpp från utrikes- och inrikesflyg under coronapandemin, säger Susanna Roth, gruppledare för miljöräkenskaperna på SCB:s enhet för miljöekonomi och miljö, i en presskommentar.

Störst i procent var minskningen av utsläpp från flyget, inrikes med hela 60 procent och det internationella flyget med 30 procent mindre utsläpp av växthusgaser jämfört med året innan. I antal minskade ton koldioxid står dock industrin för den största besparingen, med 1,8 miljoner ton mindre växthusgaser ut i luften, jämfört med året innan.

Ökar gör däremot utsläppen från tunga lastbilar – med 6 procent jämfört med 2019 – vilket antas bero på ökad e-handel under 2020.

Läs mer: Så kan också dina prylar resa hållbart

Territoriella och produktionsbaserade utsläpp

Naturvårdsverket redovisar de utsläpp som orsakats inom Sveriges gränser, så kallade territoriella utsläpp; medan SCB även räknar in produktionsbaserade utsläpp, som alltså inkluderar utsläpp orsakade av svenskar och svenska företag även utanför Sveriges gränser.

Det senare ger såklart en mer rättvisande bild av Sveriges samlade klimatpåverkan.

Totalt minskade utsläppen svenskar orsakar i världen med tio procent under 2020, jämfört med året innan, enligt SCB:s statistik.

Om man enbart ser till de utsläpp som orsakats inom Sveriges gränser är minskningen något lägre 6,8 procent med ett totalt utsläpp ut i luften av 47,4 miljoner ton växthusgaser.

— Det är en rekordminskning som ligger i linje med vad som skulle behövas i snitt varje år för att Sverige ska klara målet till 2045. Men minskningarna är till stor del en följd av pandemin och andra tillfälliga händelser, vilket inte är en hållbar väg för samhället, säger Anna-Karin Nyström, chef för Klimatmålsenheten på Naturvårdsverket, i en presskommentar.

Lärdomar för framtiden

Om vi ser pandemiåret som ett första år på rätt väg, för att klara oss undan de värsta effekterna av klimatförändringarna, vad kan vi dra för lärdomar?

En forskargrupp vid Karolinska Institutet och Stockholms Universitet studerade under 2020 vilka av pandemins restriktioner som upplevdes påverka livskvaliteten mest, i relation till hur stora besparingar i växthusgaser restriktionerna samtidigt innebar.

Där konstaterades att privata inrikes resor var det som upplevdes tuffast och hade betydligt större inverkan på livskvaliteten än inställda utrikes resor eller tjänsteresor. Att dra ned på utlandsresor och resor i jobbet kan alltså vara så kallade lågt hängande frukter för att bidra till att nå klimatmålen framöver.

Resultaten från studien publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften Earth's Future, Advanced Earth and Space Science.

Kopplingen till BNP minskar

Att det behövs ytterligare beslut om åtgärder och styrmedel för att nå de klimatpolitiska målen har Naturvårdsverket med flera andra instanser rapporterat under våren. Det som står emot en snabbare omställning är ofta oro för ekonomi och jobb.

Under 2020 minskade också Sveriges BNP med 2,8 procent. Att den nedgången är så pass mycket lägre än minskningen av utsläpp innebär att den så kallade växthusgas-intensiteten i ekonomin minskade med 7,5 procent under året.

— Det betyder helt enkelt att utsläppen av växthusgaser räknat per producerad krona i ekonomin minskar, konstaterar Susanna Roth.

Procentuellt sett var minskningen i utsläpp av växthusgaser 2020 den största sedan mätningarna inleddes (2008). Men i absoluta tal minskade de svenska utsläppen mer efter finanskrisen 2010-2011, enligt SCB

Statistik och tabeller

uppmaning

Gå på kurs hos oss!

Schyst resande håller flera utbildningar i hållbar turism, framför allt för resebranschen men även i skolor. Här kan du läsa mer om våra utbildningar.

Till våra utbildningar i hållbar turism!