Sverige måste ta ansvar för hela sin klimatpåverkan

Dagens modell för att mäta svenska utsläpp döljer den ökande ­andelen utsläpp som sker utomlands, från varor som konsumeras i Sverige. Det är dags att ­Sverige går före i utvecklingen och lägger till ett konsumtionsperspektiv, där alla utsläpp räknas in, skriver 21 svenska organisationer bakom Klimatmålsinitiativet.

Sverige har de senaste decennierna minskat utsläppen av växthusgaser på hemmaplan. Samtidigt har utsläppen som sker i andra länder till följd av svensk konsumtion ökat kraftigt, de är nu större än utsläppen som sker i Sverige. Trots det saknas officiella mål om att minska dessa utsläpp från vår konsumtion.

Detta bör förändras. 21 svenska organisationer lanserar i dag det gemensamma ställningstagandet Klimatmålsinitiativet. Vi vill att Sverige ska ta hänsyn till landets hela klimatpåverkan och lägga till ett nytt etappmål bland de svenska miljömålen om att minska de svenska konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen. Det nya etappmålet ska formuleras med utgångspunkt i att alla människor i världen har rätt till ett lika stort utsläppsutrymme och att tvågradersmålet ska kunna nås.

I dag mäts och rapporteras framför allt de utsläpp som sker inom Sveriges gränser. Detta kallas för produktionsperspektivet eftersom utsläppen främst mäts från det som produceras i Sverige, och inte det som konsumeras. Att enbart mäta utsläpp ur produktionsperspektivet är otillräckligt eftersom det inte synliggör alla de utsläpp som landet och dess invånare ger upphov till. Kontraproduktiva incitament kan också skapas. Det kan exempelvis bli fördelaktigt att lägga ner utsläppskrävande industri och i stället importera samma varor, trots att det kanske leder till högre utsläpp än vad som skedde från början. För Sveriges del skulle det med produktionsperspektivet som enda måttstock exempelvis kunna vara positivt att lägga ner svenskt jordbruk och importera maten från andra länder, även om det ökar de globala utsläppen.

Att däremot mäta utsläpp ur ett konsumtionsbaserat perspektiv innebär att alla de utsläpp som privat och offentlig konsumtion ger upphov till inkluderas, oavsett om utsläppen sker inom eller utom Sveriges gränser. Utsläppen från den privata konsumtionen kan i storleksordning delas in i aktiviteterna bo, resa, äta, och shoppa

Läs mer på Naturskyddsföreningens webbplats

uppmaning

Visa vägen till hållbara tjänsteresor

Hur tar du fram en effektiv och användbar resepolicy för hållbara tjänsteresor?

Läs mer