Collage av torg med turister och de globala målens ikoner

Turismen och Agenda 2030

Världen har enats om 17 globala mål för hållbar utveckling – och varenda ett av dem påverkas av turismen. Här förklarar vi hur.

Först och främst, vad är Agenda 2030?

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:

  • Avskaffa den extrema fattigdomen
  • Minska ojämlikheter och orättvisor i världen
  • Främja fred
  • Lösa klimatkrisen

De globala målen ska uppnås i alla länder, för alla människor. Planen kallas Agenda 2030.

Startskottet för arbetet gick 2016. Det innebär att vi nu har tio år kvar på oss att helt utrota fattigdom och hunger i världen. På att göra-listan står också att garantera anständiga arbetsvillkor, se till att människor har lika mycket inflytande oavsett kön och att skydda jordens natur. Med mera – de 17 målen har sammanlagt 169 detaljerade delmål.

Det är, kort sagt, en superambitiös plan!

Varför är Agenda 2030 en big deal?

1. Hela världen jobbar just nu mot samma mål.
Alla länder har lovat att arbeta för de globala målen för hållbar utveckling. Bakom detta ligger flera års förhandlingar. Både regeringar, forskare, frivilligorganisationer och företag har varit med och formulerat agendan. Dessutom har miljoner människor i hela världen tyckt till om vilka mål de ville se.

Agenda 2030 är med andra ord resultatet av en hel massa kompromisser mellan olika viljor. Detta är både agendans styrka och svaghet. Målen fick politisk kraft genom att alla världens länder kunde ställa sig bakom dem. Samtidigt är målen en lägsta gemensam nämnare. Demokrati finns till exempel inte med – alla statschefer var inte så sugna på det. Målen kan å ena sidan beskrivas som urvattnade, å andra sidan som förankrade.

2. Agenda 2030 har breddat begreppet hållbarhet.
Både de ekologiska, sociala och ekonomiska bitarna finns med i de globala målen. En huvudpoäng med Agenda 2030 är att få världens länder att se hur delarna hänger ihop och jobba för en förbättring på flera områden samtidigt. De olika målen påverkar varandra och kan inte lösas var och en för sig. Rättigheter för kvinnor bidrar till exempel till minskad fattigdom, och genom att bekämpa klimathotet minskar vi riskerna för svält.

3. De globala målen har eldat på politiken för hållbar utveckling, både nationellt och internationellt.

Vem ska göra jobbet? Alla!

Agenda 2030 listar VAD som ska göras, men HUR det ska gå till är upp till de som antar utmaningen. Både länder, kommuner, företag och organisationer behöver bidra. Mycket hänger på att politiker på nationell nivå driver på. Det är också de som behöver reda ut vad som ska prioriteras när målen krockar. Framför allt är det målet om fortsatt ekonomisk tillväxt som har kritiserats för att vara oförenligt med målet om att undvika farlig klimatförstöring. De som säger det tycker att ekonomin borde vara ett medel för att uppnå välbefinnande för människor och natur, snarare än ett mål i sig.

Vad har Agenda 2030 med turism att göra?

En hel massa, faktiskt. Turismen är en av världens största industrier. Den växer snabbt. Den är global. Och den påverkar allt från enskilda människor till ekonomier, kulturer och ekosystem, för att inte tala om hela jordens klimat. Även den som själv aldrig reser (d v s majoriteten av världens befolkning) känner av turismen och allt det som följer i dess spår.

Turismens effekter beskrivs ofta i förenklade, positiva ordalag. Det handlar då främst om att turismen skapar jobb och ger fattiga länder en bättre ekonomi. Men det går inte att mäta turismens påverkan på världen bara utifrån att den skapar arbetstillfällen. Det finns fler viktiga frågor att ställa. Till exempel: Kan människor leva på de jobb som skapas? Hur påverkar turismen samhällen på lång sikt? Hur mycket kan vi resa utan att planeten kraschar?

I stort sett alla de 17 globala målen för hållbar utveckling hänger ihop med turismen.

Här nedanför kommer vi att fylla på med länkar om varje mål. Där kan du läsa om hur resandet påverkar målet, och se förslag på hur turismen kan bidra till att det blir verklighet.

Mål 1: Ingen fattigdom
Mål 2: Ingen hunger
Mål 3: Hälsa och välbefinnande
Mål 4: God utbildning för alla
Mål 5: Jämställdhet
Mål 6: Rent vatten och sanitet
Mål 7: Hållbar energi för alla
Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Mål 10: Minskad ojämlikhet
Mål 11: Hållbara städer och samhällen
Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
Mål 13: Bekämpa klimatförändringen
Mål 14: Hav och marina resurser
Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald
Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen
Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

uppmaning

Visa vägen till hållbara tjänsteresor

Hur tar du fram en effektiv och användbar resepolicy för hållbara tjänsteresor?

Läs mer