huvudbild

Frihet från sexuell exploatering

Hållbart resande och...

Sextrafficking är en växande brottslighet och kvinnor och barn är särskilt utsatta för att tvingas in i prostitution. Det sker även på våra populära resmål. Efterfrågan på sexköp är roten till problemet för den omänskliga handeln. Därför måste attityder förändras för att göra så kallad sexturism oacceptabelt.

Därför är prostitution en viktig fråga kopplat till resande

Ett stort problem inom turistnäringen är när turister köper sex på utlandsresan. Efterfrågan på sexköp har brett ut sig och fattigdom gör att kvinnor, barn och andra diskriminerade grupper är i riskzonen för att hamna i prostitution.

Fattigdomen är dock inte grundproblemet – problemet är att det finns köpare som är beredda att betala för andras kroppar.

Ett vanligt scenario är att en manlig resenär går till en klubb eller bar där sexhandel förekommer, eller erbjuds att köpa en kvinna på hotell eller på gatan. Sexköpet är inte alltid något som planeras i förhand, men normaliserande sammanhang gör det mer accepterat. Sexköp innebär dock alltid ett utnyttjande av någon som befinner sig i en utsatt situation och därmed inte kan säga nej. Många är offer för människohandel.

Många turister som inte skulle köpt sex i hemlandet gör det när de är på semester eller på tjänsteresa. Ibland förekommer en mer förklädd sexhandel, där resenären betalar för en veckas "sällskap" som "girlfriend" eller "boyfriend" och där betalningen sker genom omkostnader. Prostitutionen är utbredd i många delar av världen och precis som alla andra industrier styrs sexhandeln av efterfrågan. Därför är det viktigt att visa att det är oacceptabelt att köpa sex.

En stor av del av offren inom sexindustrin är barn.

Kort sagt: Varje sexköp bidrar till en mångmiljardindustri där mänskliga rättigheter kränks hos dem som tillhör de mest utsatta i samhället.

Visste du att ...

Globalt ansvar att agera mot sexuellt utnyttjande

Att begå ett övergrepp mot barn är ett brott mot FN:s barnkonvention. Enligt den har Sverige ett ansvar för att stoppa svenska förövare, även utomlands.

FN:s Palermoprotokoll och Pekingplattformen slår också fast att kvinnor har rätt till stöd för att kunna lämna prostitutionen, att stater ska arbeta för att motverka allt utnyttjande av kvinnor och barn i prostitution, samt att det finns ett samband mellan prostitution och könsbaserat våld.

Två goda exempel: Resekurage och ett näringsliv fritt från trafficking

Resekurage är en kampanj som uppmanar resenärer att ta med sitt civilkurage på resan och informera både svensk och lokal polis om de misstänker att någon utnyttjas i prostitution.

Anti-traffickingorganisationen RealStars, som ingår i nätverket Schyst resande driver också en kampanj för att företag ska införa en policy mot sexköp. På så sätt kan företaget visa att det inte är okej att köpa sex på tjänsteresan.

Vad gör resebranschen idag – och vad borde den göra?

De stora reseföretagen arbetar mer eller mindre aktivt med de här frågorna. Många står bakom The Code (kort för Code of Conduct for the Protection of Children from Sexual Exploitation in Travel and Tourism), där syftet är att motverka sexuell exploatering av barn. Det är bra.

Genom åren dyker det också upp kampanjer där flyg och resebolag uppmärksammar att prostitution och trafficking förekommer inom turismen. Tyvärr är dessa kampanjer inte tillräckliga – frågan måste upp än mer på dagordningen. Det måste bli synligt och tydligt för resenärer vad prostitution handlar om, så att vi kan avskaffa de myter som florerar och som gynnar sexhandeln. Många av prostitutionens offer ses till exempel som "sexarbetare" och får inte det skydd och stöd de har rätt till enligt grundläggande mänskliga rättigheter och t ex FN:s globala mål att motverka allt våld mot kvinnor. I Agenda 2030:s delmål 5.2 står det att vi ska "avskaffa alla former av våld mot alla kvinnor och flickor i det offentliga och privata rummet", inklusive människohandel, sexuellt utnyttjande och andra typer av exploatering.

  1. Du kan göra skillnad!
  2. Ser du något som tyder på att någon far illa och tecken på sexuell exploatering, anmäl till lokal polis.
  3. Om du misstänker att minderåriga utsätts – anmäl även till svensk polis.
  4. Ställ krav på resebolag och hotell att motverka sexuell exploatering.
  5. Påverka dem du har i din närhet. Säg ifrån om din kompis, kollega eller familjemedlem normaliserar sexköp.
  6. Vistas inte på platser där du vet att prostitution förekommer.
  7. Säg till hotellets ledning eller din researrangör om turister tar med sig någon till hotellrummet, t ex en minderårig, som ni inte har skäl att tro är incheckad.
  8. Sexköp, sexuella övergrepp och andra kränkningar berör inte bara andra. Kom ihåg att du har rätt att bestämma över din egen kropp och våga säga ifrån när du tycker något är fel.
  9. Fråga din researrangör om de har tagit ställning mot sexturism och om de arbetar aktivt mot det. Resebranschen är beroende av sina resenärer. Om de inte tar ställning, välj en annan aktör och förklara varför.

Sakkunniga om prostitution och trafficking inom Schyst resande

RealStars är den organisation i nätverket som fokuserar på prostitution och människohandel. Läs mer om frågorna och hur du kan engagera dig på RealStars hemsida.

uppmaning

Visa vägen till hållbara tjänsteresor

Hur tar du fram en effektiv och användbar resepolicy för hållbara tjänsteresor?

Läs mer